top of page

תנאי שימוש באתר

כללי 

הוראות תקנון זה מופנות אליך, המשתמש, נכנס, מבקר ו/או עושה כל פעולה אחרת ברשת האינטרנט בקשר עם אתר האינטרנט www.jcatran-law.co.il (להלן: "המשתמש" ו-"האתר")  של יוסי כתראן, משרד עורכי דין (להלן: "בעל האתר"). בכל מקום בו נזכר "האתר" יכלול מונח זה את בעליו, מנהליו, מפעיליו, עובדיו ו/או כל מי מטעמו, לפי העניין וההקשר.

באתרנו ניתן למצוא חומר רב, לרבות חומר משפטי, בסוגיות הקשורות בדיני אינטרנט, זכויות יוצרים, רשתות חברתיות, קניין רוחני, אפלקציות ועוד.

תנאי השימוש בתקנון זה מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והם מתייחסים לגברים ולנשים כאחד.

השירותים המסופקים באתר הם השירותים המוגדרים בפרק השירותים המפורט להלן (להלן: "השירותים").

השימוש בשירותים מוצע לך המשתמש כשהוא מותנה בקבלת התנאים וההתניות הכלולים בתנאי שימוש אלה, ללא כל שינוי. עצם הכניסה לאתר, הגלישה והשימוש בשירותים ייחשב להסכמה מפורשת שלך – המשתמש – לכל תנאי השימוש המפורטים לעיל ולהלן, אחרת לא תהיה רשאי להשתמש בשירותים, כולם או חלקם.

האתר שומר לעצמו את הזכות לשנות, מזמן לזמן, את היקף השימוש ו/או תנאי השימוש ו/או כללי השימוש באתר, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי. כל שינוי כאמור יחייב את המשתמש מרגע פרסומו באתר. האחריות המלאה להכרת התנאים להלן ושימוש בשירותים על פי תנאים אלו חלה בכל עת עליך – המשתמש – בלבד.

אנא ודא שאתה מבין כי המידע המסופק כאן מובא בצורה חופשית ובחינם, ולא נערך כל הסכם או חוזה בינך לבין בעל האתר או המשתמשים של אתר זה ו/או כל צד שלישי החשופים לטענותיך נגדם באופן ישיר. מוענק לך רשיון מוגבל להעתיק מתוך אתר זה טקסט, וכן תמונות אשר צוין עליהן שהן להפצה חופשית (בניגוד לתמונות הנמצאות באתר על פי כללי השימוש ההוגן ותמונות אחרות המוגבלות ברישיון).

תכני האתר אינם מהווים ייעוץ משפטי כלשהו והם נועדו לספק סקירה כללית בלבד. אין בהם משום מתן תשובה ספציפית והאתר אינו מתחייב כי יהיו מלאים, כוללים, מעודכנים למועד הקריאה בהם או מתאימים לנסיבות מקרה ספציפי.

בכל מקרה כזה עליכם לפנות לעורך דין מומחה לייעוץ מסודר ואין באתר ובתכניו כדי להחליף ייעוץ זה.

 

מטרת השימוש באתר

מטרת האתר והצגת התכנים בו נועדה להעניק למשתמש ידע כללי בתחומי המשפט הטכנולוגי-דיגיטלי לרבות בעולם האינטרנט, מבלי להוות ייעוץ משפטי מחייב. האתר אינו מתיימר להשיב לסוגיה ספציפית המטרידה אתכם, ועל אף הכתוב בו יתכן שהתכנים לא יתאימו למקרה הספציפי שלכם מטעמים שונים.

לתשומת לבו של המשתמש, כל האמור באתר זה נאמר בכלליות וייתכן שהניתוח המשפטי המתאים במקרים מסוימים יהיה שונה מהאמור באתר. לשם קבלת ייעוץ מדויק נא לפנות לבעלי האתר דרך "יצירת קשר" כפי שמופיע באתר.

 

השירותים

האתר מאפשר למשתמש לקרוא מאמרים, תקצירים ועדכוני פסיקה, וליצור קשר עם משרד עו"ד יוסי כתראן (JC Law Office) לקבלת ייעוץ משפטי.

האתר מאגד בתוכו גוונים שונים של כלים ומאמרים תוך שמירה על חוקי מדינת ישראל. יתכן ומאמרים מסוימים עשוי לפגוע ברגשות אוכלוסיות מסוימות. מובהר בזאת כי הגלישה באתר היא על אחריות המשתמש בלבד.

במידה ונמצא באתר צילום ו/או תוכן הפוגע ו/או אינו ראוי להצגה לדעת המשתמש ניתן להודיע להנהלת האתר.

השירותים באתר ניתנים בלא תשלום. מסיבה זאת רשאי בעל האתר להפסיק בכל עת את מתן השירותים הללו, כולם או מקצתם, על פי שיקול דעתו הבלעדי. בעל האתר רשאי לשנות, מעת לעת, את מבנה האתר הכולל את השירותים, מראהו, היקפם וזמינותם של השירותים הניתנים בו וכל היבט אחר הכרוך בהם – והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתרחשים בה. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות ו/או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהיה לך כל טענה, תביעה ו/או דרישה כלפי בעל האתר בגין ביצוע שינויים כאמור ו/או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

באתר עשויות לפעול תוכנות הצוברות מידע על פעילותך באתר ומנתחות אותה לצורך התאמה טובה יותר של השירות לצרכיך, וגלישתך באתר מהווה הסכמתך לכך. המידע עשוי להישמר במאגרי המידע שלנו ולשמש לצורך קבלת החלטות בדבר מתן שירותים בעתיד וניתוח נתונים סטטיסטיים, והנך מסכים/ה לכך. לצורך קבלת המידע המלא בנושא זה ובנושאים נוספים, אנו קרא את מדיניות הפרטיות שלנו.

 

קישורים באתר

באתר תמצאו קישורים לאתרים ולמקורות שונים באינטרנט. אתרים אלו אליהם מפנה האתר אינם מתפרסמים על ידי האתר או מי מטעמו ובעל האתר אינו אחראי להם ו/או לתכנים המתפרסמים שם.

למען הסר ספק יובהר כי עצם הקישור אל מקורות הפרסום אינו מהווה המלצה או אישור לנכונות תוכנם, מהימנותם, עדכניותם ודיוקם ואתרים אלו אינם נבדקים באופן שיטתי.

יתכן שקישורים כאלו ואחרים באתר לא יהיו תקינים או לא יובילו לאתר אליו התכוון האתר להפנות. אנא עדכנו אותנו בכל מקרה כזה ואנו ננסה לתקן את התקלה, אך בכל מקרה אין בכך משום נטילת אחריות על כך.

האתר רשאי להוסיף או להוריד בכל עת קישור כלשהו, לפי שיקול דעתו הבלעדי של בעל האתר.

 

הגבלת אחריות ושיפוי

כל תוכן באתר, הועלה לאתר על ידי בעל האתר ו/או צדדים שלישיים מטעמו. התכנים עשויים לכלול אי דיוקים ו/או טעויות. האתר ו/או בעל האתר אינם אחראים לתוכנם, שלמותם, מהימנותם או דיוקם של התכנים המועלים באתר. לפיכך, לא יוכל המשתמש להעלות טענות, תביעות ו/או דרישות כלפי האתר ו/או בעל האתר בגין כל אבדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם כתוצאה מהסתמכות על השירותים המסופקים על ידי בעל האתר ו/או האתר באתר.

האתר אינו מציג מצג כלשהו לגבי התאמת וזמינות השירותים למטרת המשתמש. האתר מסיר מעצמו בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

מבלי לגרוע מהאמור, מובהר כי כל השירותים ניתנים "כפי שהם" (As Is) ללא אחריות או חיוב מכל סוג. בעל האתר ו/או מי מטעמו מסירים מעצמם בזאת כל אחריות וחיובים לגבי השירותים לרבות התכנים והפרסומות המופיעים באתר, כולל כל אחריות וחיובים משתמעים לגבי איכות טכנית, התאמה למטרה מסחרית או כללית, התאמה לתכלית מסוימת, מקצועיות הביצוע, בעלות ואי-הפרת זכויות.

לפיכך, בעל האתר לא יהיה אחראי לכל אובדן, נזק או הפסד, ישיר או עקיף, אשר נגרם למשתמש ו/או לצדדים שלישיים כלשהם כתוצאה מהסתמכות על השירותים ו/או על המאמרים, לרבות תוכנם.

המשתמש מסכים באופן מפורש לכך שבעל האתר אינו נושא באחריות ו/או בחבות לכל תוכן או התנהגות מאיימים, משמיצים, מגונים, פוגעים או לא חוקיים של כל גורם אחר, או לכל הפרת זכויות של גורם אחר, כולל זכויות קניין רוחני.

מבלי לגרוע מהאמור, בעל האתר, וכל מי מטעמו, לא יישאו בכל אחריות לכל נזק שייגרם על ידי נסיבות מעבר לשליטתם.

המשתמש מתחייב בזאת לשפות את בעל האתר, את עו"ד יוסי כתראן, את משרדו, עובדיו או מי מטעמם בגין כל נזק, הפסד, אבדן רווח, תשלום או הוצאה שייגרמו להם (לרבות שכר טרחת עורך דין והוצאות משפט) עקב הפרת תנאי שימוש אתר אלה או עקב כל נזק שייגרם או שעלול להיגרם לאתר.

שימוש לא חוקי ואסור

חל איסור לפגום ו/או לשנות מאמר קיים כלשהו ו/או להשתמש בשירותים לכל מטרה לא חוקית ו/או לכל מטרה האסורה בתקנון תנאי שימוש זה ו/או בכל דין ו/או הסכם. חל איסור להשתמש בשירותים באופן העלול להזיק לאתר, למאמרים, לבעל האתר, לגרום לעומס יתר באתר, לפגוע ו/או להפריע לשימוש של גורם אחר כלשהו. חל איסור להשיג ו/או לנסות להשיג שירותים ו/או מידע כלשהם באמצעים שלא הועמדו באופן מכוון על ידי האתר.

 • מבלי לגרוע מן האמור לעיל, הנך מסכים לכך שבעת שימוש באתר לא תבצע את הפעולות המפורטות להלן:

  • איסוף, שימוש, הורדה או העתקה אחרת של רשימה של משתמשים, או של מידע אחר לגבי משתמשים או שימוש או מתן מידע כזה (תמורת תשלום או ללא תשלום) לאדם או ישות כלשהם.

  • יצירת זהות כוזבת כדי להטעות אחרים.

  • הגבלה או מניעה של משתמש אחר משימוש באתר ומהנאה מהם.

  • זיוף או מחיקה של ייחוס של מחבר כלשהו, הודעות משפטיות, הודעות אחרות, ציוני קניין או תוויות לגבי מקור התכנים והשירותים או חומר אחר הכלול בקובץ שנטען.

  • טעינת קובץ שהוצב על-ידי משתמש אחר באתר ואשר ידוע לך, או שאתה אמור לדעת באופן סביר, כי לא ניתן להפיצו באופן חוקי בצורה זו.

  • פרסום או הצעה למכור או לקנות סחורות או שירותים למטרה עסקית כלשהי, תכנים בעלי אופי מסחרי או תכנים המכילים מידע פרסומי כלשהו.

  • טעינת קבצים המכילים תוכנות מחשב פוגעניות, לרבות וירוסים, סוסים טרויאניים וכיו"ב, תוכנות ותכנים העלולים לפגוע בתפקוד המחשב או הטלפון הנייד של אדם אחר או ברכושו של אדם אחר.

  • טעינה, או פרסום בצורה אחרת, של קבצים המכילים תמונות, צילומים, תוכנות או חומר אחר המוגן באמצעות חוקי קניין רוחני, וחוקים לגבי פרטיות ופרסום, אלא אם הזכויות לגבי חומר זה נמצאות בבעלותך או בשליטתך, או שקיבלת את ההסכמות הדרושות כדי לעשות זאת.

  • פרסום, הצבה באינטרנט, טעינה, הפצה או שליחה של כל חומר או מידע לא-ראויים, גסים, משמיצים, מגונים, מסיתים לשנאה, אפליה, גזענות או אלימות, מוציאי לשון הרע, מעודדים עבירות פליליות או אזרחיות, פוגעים בפרטיות, מזיקים, פוגעים ברגשות הציבור ותכנים אשר מהווים הפרה כלשהי של החוק או של התחייבות חוזית.

  • השמצה, גידופים, הטרדה, מעקב, איום או כל הפרה אחרת של הזכויות החוקיות (כולל זכויות לגבי פרטיות ופרסום) של אנשים אחרים.

 

המשתמש יפצה וישפה את בעל האתר בגין כל נזק שייגרם לבעל האתר, לרבות בשל תביעה של צד שלישי כלשהו, כתוצאה ממעשה ו/או מחדל של המשתמש בניגוד להוראות הדין ו/או תקנון תנאי שימוש זה, מיד עם דרישתו הראשונה לכך.

זכויות יוצרים

בכפוף לאמור להלן, סימני מסחר, שמות מסחר, לוגו וכל הסימנים האחרים של האתר וכן כל זכויות קניין רוחני המצויים באתר ו/או בשירותים, הם קניינו של האתר בלבד.

האתר מכיל חומרים שונים, המוגנים ע"י זכויות יוצרים, סימני מסחר, זכויות קניין אחרות, לרבות תוכן, מאמרים, תמונות, גרפיקה, מוסיקה, וידאו וקול, אשר חלקם בבעלות בעל האתר וחלקם בבעלות צדדים שלישיים, ואין המשתמש רשאי לעשות כל פעולה, העלולה לפגוע בזכויות אלה. המשתמש ו/או כל צד ג' המבצע פעולות באתר אינו רשאי לשנות, לפרסם, לשדר או להעביר, לקחת חלק בהעברה או מכירה ולהשתמש באתר או בחלק ממנו לשם יצירת יצירה נגזרת או לנצל את האתר ו/או את תוכנו של האתר, כולו או חלקו למטרה כלשהי, למעט המטרה, שלשמה נוצר האתר.

בעל האתר מתיר למשתמש "להוריד" (download) מאמרים למחשבו האישי לצורך שימוש אישי בלבד שאינו מסחרי. היתר זה כמו גם כל פעולה חוקית אחרת באתר, אין בהם כדי להקנות למשתמש זכות קניינית כלשהי במידע האמור בפרט באתר ובתוכנו של האתר בכלל.

זכויות היוצרים וכל זכות קניין רוחני אחרת בקשר עם המאמרים, הכתבות ו/או הדעות המופיעים באתר (להלן: "המאמרים") הם קניינו הבלעדי של בעל האתר, והנם מוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות.

המשתמש מתחייב שלא להעלות (upload) לאתר כל מידע מכל סוג ומין שהוא, המפר את זכויות היוצרים, סימני המסחר ו/או כל זכות קניינית אחרת ו/או חומר פורנוגרפי ו/או חומר שיש בו חשש ללשון הרע וכו'. העלה המשתמש מידע ו/או חומר כאמור לעיל, מתחייב הוא לשפות את בעל האתר ו/או מי מטעמו ו/או כל צד ג' בגין כל נזק ו/או הוצאה (לרבות שכ"ט עו"ד והוצאות משפט), שייגרמו להם כתוצאה מהתנהגותו הבלתי ראויה של המשתמש, הנזכרת לעיל.

כל שימוש שאינו בהתאם למפורט בתקנון זה מהווה הפרה של זכויות כמפורט לעיל ועלול לגרום לנזקים כספיים, כלכליים ואחרים לבעל האתר ו/או לגורמים אחרים, והמשתמש מתחייב שלא להפר זכויות אלו.

 

שונות 

לבתי המשפט המוסמכים בתל-אביב תהא סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי תקנון זה ו/או השימוש באתר.

בכפוף להוראות לעיל, יחולו על הסכם זה הוראות חוק החוזים (תרופות בשל הפרת חוזה), התשל"א – 1971.

בלי לגרוע מן הכלליות או מן הסעדים הניתנים על פי הוראות כל דין, בעל האתר יהיה רשאי להפסיק באופן מיידי, חד צדדי וללא מתן כל התראה מראש, מכל סיבה שהיא, את מתן השירותים שלפי הסכם זה, בלי שיינקטו נגדו סעדים כלשהם.

שום התנהגות של בעל האתר לא תחשב כויתור על איזה מזכויותיו לפי תנאי שימוש אלה ו/או לפי דין, או כויתור או כהסכמה מצידו לאיזו הפרה או אי קיום תנאי שימוש אלה על ידי המשתמש או כמתן דחייה או ארכה או כשינוי, ביטול או תוספת של איזה תנאי שהוא, אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

למעט אם נאמר אחרת באופן מפורש, מקום שלפי ההסכם קיימת התחייבות ו/או חבות ו/או חובה אחרת בה חייבים מספר אנשים, הרי שהם חייבים בה יחד ולחוד.

bottom of page