מדינת ישראל רוצה להרוויח ממנועי החיפוש באינטרנט

ביום ה-10.2.2014 הוגשה בפני הכנסת הצעת חוק להסדרת תשלומים ליוצרי תוכן ברשת האינטרנט, התשע"ד–2014 (להלן: "הצעת החוק"). לפי הצעת החוק מי שמפעיל מנוע חיפוש ישלם לאוצר המדינה תשלום שנתי בשיעור של שבעה אחוזים (7%) מההכנסות שקיבל מאדם שהוא תושב ישראל, או מאדם שאינו תושב ישראל הפועל בישראל בקשר לפעילותו בישראל, והנובעות מעיסוקו כמפעיל מנוע חיפוש.

מטרת החוק המוצע היא לקבוע הסדר לפיו תוטל על גורם המפעיל מנוע חיפוש ברשת האינטרנט (להלן: "מנוע חיפוש") חובה לשלם תשלום שנתי הנגזר מהכנסות שקיבל מנוע החיפוש מגורמים ישראליים. כלומר, המדינה מעוניינת לקבל לקופת האוצר הכנסות משמעותיות מרווחי מנועי החיפוש באינטרנט, כגון מנועי החיפוש הפופולריים של: Google, Yahoo!, Facebook ועוד, אך גם ממנועי החיפוש הקיימים באתרי אינטרנט שעל פי הגדרת המונח "מנוע חיפוש" בהצעת החוק כולל גם אותם.

לפי דברי ההסבר להצעת החוק, סכומי התשלומים שישולמו על ידי מנועי החיפוש כאמור, יחולקו בין "גורמים ישראלים היוצרים תוכן אינטרנטי משמעותי", והכל בהתאם לכללים שייקבעו בתקנות לעניין זה. זאת, לשם קידום ועידוד יצירה, הפקה, והפצה של מידע ותוכן ישראלי מקורי ברשת האינטרנט.

מנועי החיפוש הם גופים בעלי חשיבות והשפעה, אשר מסייעים למשתמשי הקצה באיתור התוכן המבוקש על ידם. מנועי החיפוש מסייעים בהעברה חופשית של מידע, ובכך מסייעים לקדם ערכים דוגמת זכות הציבור לדעת וחופש הביטוי, על ידי שימוש בתכנים וזאת תוך גריפת רווחים גדולים.

לטענת יוזמי הצעת החוק: ח"כ אראל מרגלית, ח"כ איתן כבר, ח"כ אילן גילאון, ח"כ מיכל רוזין, ח"כ משה מזרחי, ח"כ טלב אבו ערער, ח"כ דב חנין, ח"כ סתיו שפיר וח"כ ניצן הורוביץ – ללא יוצרי תוכן, אשר מייצרים את התכנים המנוטרים על ידי מנועי החיפוש, לא יהיה למנועי החיפוש זכות קיום.

עד עתה, לא היתה קיימת חובה על מנועי החיפוש לשלם עבור התוכן שבו הם עושים שימוש כדי לספק תוצאות עבור משתמשי הקצה. כעת, כאמור לעיל, מוצע מנגנון אשר מקצה חלק קטן מההכנסות של מנועי החיפוש, הנובעות מהשימוש בחומר שנוצר על ידי יוצרי התוכן כהגדרתם בהצעת החוק, לטובת יוצרי התוכן.

לעניין זה, ראוי להזכיר, כי המנגנון המוצע בהצעת החוק מבוסס על מרכיבים של מנגנונים אשר נעשה בהם שימוש בחוקים אחרים, לצורך עידוד התרבות והיצירה בישראל. כך, מנגנונים דומים לעידוד יצירה מקורית נכללו גם בחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב–1982, ובחוק הקולנוע, התשנ"ט–1999.