השפעת ה-GDPR על השימוש ברחפנים בישראלהרשות להגנת הפרטיות מפרסמת טיוטת הנחייה המתייחסת להיבטי פרטיות בשימוש ברחפנים - כלי טיס זעירים, בלתי מאוישים ונשלטים מרחוק.

הרשות להגנת הפרטיות במשרד המשפטים פרסמה לאחרונה טיוטת הנחייה המתייחסת להיבטי פרטיות בשימוש ברחפנים - כלי טיס זעירים, בלתי מאוישים ונשלטים מרחוק.

הטיוטה שפורסמה לקבלת הערות הציבור עד ליום 3.2.19 מבהירה את עמדתה הפרשנית של הרשות בנוגע לאופן שבו יש להתאים את יישום דיני הגנת המידע לעידן שבו מתאפשר ניטור מקיף וחודרני גם מן האוויר.

ההנחיה אינה חלה במישרין על רחפנים האוספים מידע "לשימוש אישי שאינו למטרות עסק" אולם עקרונותיה עשויים לשמש דוגמה והמלצה להתנהלות ראויה גם לשימושים אישיים.

במטרה להגן על פרטיות הציבור, הרשות להגנת הפרטיות מציינת, בין היתר, את הדרישות הבאות בעת שימוש ברחפנים:

 1. אופן קבלת ההחלטה ותנאים מוקדמים לשימוש ברחפן האוגר נתוני מידע אישי – קיומו של אינטרס לגיטימי משמעותי וכבד משקל

את ההחלטה העקרונית על עצם השימוש ברחפן יש לקבל באופן מושכל ומודע לאחר בחינה מדוקדקת של צרכים וחלופות. כתנאי לשימוש ברחפן האוגר נתוני מידע אישי, נדרש אינטרס לגיטימי משמעותי וכבד משקל, אשר התועלת מקידומו תהיה גדולה מספיק כדי לעלות על הסיכון המוגבר לפרטיות ולהצדיק אותו.

הרשות מציגה מבחן לשימוש ברחפן-מנטר ועמידה בדרישת המידתיות: (i) האם הרחפן מהווה אמצעי מתאים להשגת המטרה המבוקשת? (ii) האם אפשר להשיג את המטרה באמצעי שפגיעתו בפרטיות פחותה? (iii) האם התועלת מהשגת המטרה עולה על הפגיעה בפרטיות העלולה להיגרם מן השימוש ברחפן?

בטרם מתקבלת החלטה על שימוש ברחפן יש לערוך תסקיר השפעה על פרטיות. מדובר בתהליך מובנה המנתח באופן מקיף ושיטתי את השפעת השימוש בטכנולוגיה על פרטיות, השוקל את מכלול הסיכונים ומציע את הדרך לצמצם אותם למינימום. כאשר מדובר ברשות ציבורית עליה אף לבחון האם מטרת הפעלת הרחפן מצויה בתחום סמכותה, והאם קיימת הוראת חוק מפורשת המסמיכה אותה להפעיל אמצעי מעקב בעל פוטנציאל כה גדול לפגיעה בפרטיות.


2. מידתיות בהפעלת הרחפנים לשם איסוף מידע אישי ועיבודו

את הרחפן יש להפעיל באופן מידתי אשר יצמצם למינימום ההכרחי את היקף המידע האישי הנאסף בהתאם למטרה הספציפית של השימוש.

דוגמאות אפשריות להפעלה שתצמצם את הפגיעה בפרטיות:

 1. להימנע מהקלטה ושמירה של מידע אם אינן חיוניות. כך למשל, אם מצלמת הרחפן מיועדת רק לשם בקרת עומסי תנועה, אין להקליט את הצילומים ויש להסתפק בצפייה בזמן אמת;

 2. להימנע מאיסוף מידע עודף שאיננו נדרש למטרת ההפעלה. לדוגמה, את המצלמה יש להפעיל רק מעל אזורים ובזמנים הרלבנטיים למטרת האיסוף. בנוסף, אין להפעיל את המצלמה בגובה נמוך מדי ויש להתאים את הרזולוציה כך שהצילומים המוקלטים לא יוכלו להביא לזיהוי בני האדם המצולמים אם הזיהוי לא דרוש למטרת ההפעלה.

 3. לצמצם צילום ואיסוף מידע אישי מעל מתחמי מגורים ואזורים מיושבים.

 4. להימנע מצילום מעל מתחמים רגישים בשל סוג האוכלוסייה השוהה בהם או אופי המקום (מוסדות לחינוך קטינים או מתקנים רפואיים) אלא בהתקיים חריגים יוצאי דופן המגובים בהסמכה חוקית מספקת.

 5. על ארגון המפעיל רחפנים לקבוע נהלים ברורים להפעלתם ולקיים לעובדיו הדרכות על היבטי הפרטיות המיוחדים להם.

3. עיצוב לפרטיות (Privacy by Design)


עיצוב לפרטיות הוא תהליך המתקיים עוד בשלבי הייצור והתכנון של מוצרים במטרה לצמצם פגיעה בפרטיות. טיוטת ההנחיה סוקרת דוגמאות למאפיינים של חומרה או תוכנה העשויים לצמצם את סיכוני הפרטיות הנובעים מאיסוף מידע באמצעות רחפן:

 1. הפחתה טכנולוגית כך שמלכתחילה יבוצע הצילום באיכות שלא מאפשרת זיהוי אדם.

 2. טשטוש אוטומטי של כל אובייקט מצולם שזוהה כאדם, כלוחית רישוי של רכב, מספר טלפון, חלון של בית מגורים, או סוג דומה של מידע אישי שניתן לקשר לאדם מזוהה.

 3. קביעת גובה טיסה מינימלי שרק מעליו תופעל המצלמה המותקנת ברחפן.

 4. הגבלת הפעלת המצלמה רק לשטחים הדרושים למימוש מטרת הצילום.

 5. תכנות החיישנים המותקנים על הרחפן להפסיק לצלם, להימנע מהקלטה או לטשטש צילומים של מתחמים ומבנים מהם שודרו אותות המביעים את התנגדות מחזיק השטח לצילומו.

 6. על מפעיל רחפן לוודא כי הטכנולוגיות שהוא רוכש מאפשרות מענה הולם לדינים החלים עליו כמי שינהל או יעבד את מאגר הצילומים.

 7. דרישות בעניין העיצוב לפרטיות רצוי לשלב כתנאים מהותיים בהתקשרויות לרכישת רחפנים, במיוחד במכרזים של רשויות ציבוריות המחויבות בהגנה נרחבת יותר על הזכות לפרטיות.


4. שקיפות ויידוע הציבור בעת שימוש ברחפן

חובת יידוע הציבור והשקיפות בעת שימוש במצלמות מעקב ואבטחה חלה גם כשמדובר במצלמה מוטסת אך כמובן שאופן ביצועה משתנה בשל מאפייני הרחפן והשימוש בו. מאחר ושלטי אזהרה קרקעיים מאבדים מהרלבנטיות שלהם, מפעיל רחפן נדרש למצוא חלופות הולמות ליידוע הציבור. טיוטת ההנחיה כוללת מספר דוגמאות ועקרונות לדרכים באמצעותן ניתן לקיים זאת. לדוגמה, פרסום באינטרנט של האזורים הגיאוגרפיים המכוסים במצלמות הרחפן. מלבד תחום הכיסוי, רצוי לכלול בהודעה גם את מטרת איסוף המידע, סוגי החיישנים המורכבים על הרחפן ורזולוציית הצילום.


5. אבטחת מידע אישי

חובת אבטחת המידע על פי תקנות הגנת הפרטיות (אבטחת מידע) החדשות, חלה גם על כל תהליך איסוף והעיבוד של מידע אישי באמצעות רחפן.


רקע כללי

מהלך העבודה על מסמך ההנחייה הגיעה אל הרשות להגנת הפרטיות פנייה מוועדת המשנה לבחינת פעילות רחפנים וכטב”מים ואף נערכו דיונים משותפים בין הרשות להגנת הפרטיות וחברי ועדת המשנה לגביי נושא זה, בהם הודגשה חשיבות פרסום הנחייה בנושא זה מטעם הרשות להגנת הפרטיות. טיוטת ההנחיה מהווה נדבך נוסף ומשלים אותו יש לקרוא יחד עם הנחיה קודמת שפרסמה הרשות לפני מספר שנים בנושא 'שימוש במצלמות אבטחה ומעקב במאגרי התמונות הנקלטות בהן', והנחיה נוספת שפרסמה הרשות לפני כשנתיים בעניין משיק, 'שימוש מצלמות מעקב בעבודה ובמסגרת יחסי עבודה'. בהתאמות ובשינויים המחויבים, רלבנטית טיוטה זו לא רק לרחפנים הנושאים מצלמות, אלא גם לשימוש ברחפן ובחיישנים המותקנים עליו לאיסוף סוגים נוספים של מידע אישי, שאינם צילומי וידאו.

השימוש ברחפנים הפך בשנים האחרונות לנרחב בכל מגזרי החברה והמשק, וכיום משמש למגוון מטרות - ציבוריות, מסחריות ופרטיות. רחפנים, הניתנים לרכישה בקלות ובעלות לא גבוהה יחסית, הפכו לנפוצים בישראל ובעולם. הם אינם כפופים למגבלות פיזיות וגיאוגרפיות, מסוגלים לנטר שטחים גדולים ולצלם מתחמים אינטימיים, אשר אינם נגישים למצלמות קרקעיות. ברחפנים מוטמעת מערכת שליטה מרחוק המאפשרת קליטה ושידור של אותות דיגיטאליים וחיישנים. אלה מאפשרים לקלוט אינפורמציה מסביבת הרחפן, אותה ניתן לאגור ולשדר למכשיר מרוחק.

ברחפן אף נעשה שימוש במצלמות המשלבות יכולות עיבוד וידאו מתקדמות, כגון זיהוי אוטומטי של פנים ושל מאפיינים ביומטריים נוספים, זיהוי לוחיות רישוי ועוד, בצירוף האפשרות לבצע ניתוחי ביג דאטה מתוחכמים, הופכות את הרחפן לסוג חדש של אמצעי מעקב יעיל וחודרני במיוחד, המסוגל לאסוף מידע רגיש לאורך זמן, בכל שעות היממה ותנאי מזג אוויר, ואף מבעד לקירות ומכשולים. בשל גודלם הזעיר של הרחפנים והגובה בו הם טסים, הציבור אינו יכול לדעת היכן ומתי הוא מתועד על ידם. בנסיבות אלה, גדל משמעותית פוטנציאל הפגיעה בזכות לפרטיות ולאנונימיות במרחב הציבורי.

לקריאת הטיוטה: https://www.gov.il/BlobFolder/rfp/quadocopter_drone/he/quadcopters.pdfעו"ד יוסף כתראן הוא מוסמך הגנת מידע ופרטיות באירופה CIPP/E (Certified Information Privacy Professional/Eurpe) מטעם הארגון האירופי ה-IAPP, בין היתר, בקשר עם תקנות ה-GDPR